Beragam

Artikel Islami

Artikel

Allah Menjaga Keaslian Al-Quran

SIlustrasi Manuskrip Al Quran

Ilustrasi Manuskrip Al Quran

Azas agama Islam yang hanif (lurus/benar) adalah Al-Quranul Karim dan sunnah/hadits Nabi Al-Amin (Shalallahu alahi wassalam). Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dari sisi Allah Subhanahu wata’ala yang Mahatinggi dan Agung. Al-Quran dihafal dalam dada dan tertulis dalam tulisan. Allah Subhanahu wata’ala berfirman: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (TQS. Al-Hijr: 9)

Adapun sunnah (hadits Rasulullah Shalallahu alahi wassalam), keberadaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Baihaqi, berkedudukan sebagai penjelas yang berasal dari Allah Subhanahu wata’ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (An-Nahl: 44)

Oleh karena itu, sunnah secara keseluruhan terpelihara dengan pemeliharaan-Nya, karena ia termasuk peringatan (zikir) dari peringatan (Al-Quran). (Tahqiq Al-Ba’its al-Hatsits, 1/7)

Al-Quran Selalu Terpelihara Lafadz dan Maknanya

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Al-Hijr: 9)

Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wata’ala menjelaskan bahwa Dia-lah yang menurunkan Al-Quran dan memeliharanya dari penambahan, pengurangan, maupun pengubahan (Asy-Syinqithi t, 2/225)

Allah Subhanahu wata’ala memelihara Al-Quran dari upaya syetan yang ingin menambahkan kebatilan ke dalamnya dan mengurangi kebenarannya, sehingga Al-Quran tetap terpelihara (Al-Qurthubi t (10/5) berdasarkan ucapan Qatadah dan Tsabit al-Bunani)

Al-Quran terpelihara saat diturunkan maupun setelahnya. Saat diturunkan, Allah Subhanahu wata’ala memeliharanya dari upaya setan yang ingin mencuri-curi beritanya. Adapun setelah diturunkan, Allah Subhanahu wata’ala menyimpannya di hati Rasulullah Shalallahu alahi wassalam, kemudian di hati umatnya. Allah Subhanahu wata’ala menjaga lafadz-lafadznya dari perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wata’ala juga menjaga makna-maknanya dari perubahan dan penggantian. Tidak seorang pun yang berusaha memalingkan salah satu makna pada Al-Quran, melainkan Allah Subhanahu wata’ala pasti mendatangkan orang yang akan menjelaskan kebenaran yang nyata. Ini merupakan salah satu tanda keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wata’ala dan kenikmatan-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang mukmin. Di antara bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wata’ala terhadap Al-Quran juga adalah Dia (Subhanahu wata’ala) memelihara ahlul Quran dari musuh-musuh mereka. Allah Subhanahu wata’ala menyelamatkan mereka dari gangguan musuh. (asy-Syaikh as-Sa’di t, )

Ayat lain yang semakna di antaranya firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Yang tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan1, baik dari depan maupun dari belakangnya.” (Fushshilat: 42)

Juga firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Janganlah kamu gerakkan lidahmu (membaca) Al-Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacanya maka itulah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya.” (Al-Qiyamah: 16—19)

Al-Imam Al-Baidhawi t (3/362) mengatakan, “Pada ayat ini terdapat bantahan terhadap sikap orang-orang kafir yang senantiasa mengingkari dan memperolok-olok Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wata’ala menguatkannya (Al-Quran) dengan firman-Nya:

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”

Maksudnya, memeliharanya dari penyimpangan, baik huruf maupun makna, dan penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wata’ala menjadikan Al-Quran sebagai suatu keajaiban (mukjizat), guna membedakan apa yang tertera padanya dengan ucapan manusia.”

“Dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.”

Ath-Thabari t (14/8) berkata, “Allah Subhanahu wata’ala memelihara Al-Quran dari penambahan kebatilan yang bukan bagian darinya, atau pengurangan hukum, batasan, dan kewajiban yang seharusnya ada padanya.”

Hadits Nabi Juga Terpelihara Sebagaimana Terpeliharanya Al-Quran

“Sunnah (hadits) Rasulullah Shalallahu alahi wassalam dan Al-Quranul Karim berasal dari sumber yang sama. Hilang (tersia-siakan)nya sebagian hadits—yang merupakan penjelas bagi Al-Quran—adalah pendapat yang bertentangan dengan janji Allah Subhanahu wata’ala untuk memeliharanya.” (Asy-Syaikh Rabi’ bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah)

Dengan demikian, sunnah Rasulullah Shalallahu alahi wassalam yang suci termasuk bagian dalam janji Allah Subhanahu wata’ala yang benar, yaitu benar-benar terpelihara dan terjamin. (Lihat An-Nukat ‘ala Kitab Ibni Shalah 1/9)

Asas agama kita yang hanif adalah Al-Quranul Karim dan sunnah (hadits) Nabi Al-Amin. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dari sisi Allah Subhanahu wata’ala yang Maha tinggi dan Agung. Al-Quran dihafal dalam dada dan tertulis dalam tulisan. Allah Subhanahu wata’ala berfirman:

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Al-Hijr: 9)

Adapun sunnah (hadits Rasulullah Shalallahu alahi wassalam), keberadaannya, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam al-Baihaqi, berkedudukan sebagai penjelas yang berasal dari Allah Subhanahu wata’ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.” (An-Nahl: 44)

Oleh karena itu, sunnah secara keseluruhan terpelihara dengan pemeliharaan-Nya, karena ia termasuk peringatan (zikir) dari peringatan (Al-Quran). (Tahqiq Al-Ba’its al-Hatsits, 1/7)

Upaya dan Cara Umat Memelihara Al-Quran dan Hadits

Kaum muslimin sejak generasi pertama sangat memerhatikan pemeliharaan sanad-sanad syariat mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini tidak dilakukan oleh umat sebelum munculnya Nabi Muhammad Shalallahu alahi wassalam.

Umat Rasulullah Shalallahu alahi wassalam menghafal dan meriwayatkan Al-Quran dari Rasulullah Shalallahu alahi wassalam secara mutawatir. Ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, huruf demi huruf, terpelihara dalam dada dan dikukuhkan dengan tulisan pada mushaf (Al-Quran). Sampai-sampai mereka meriwayatkan berbagai sisi pengucapannya berdasarkan dialek qabilah. Mereka juga meriwayatkan jalan penulisan (bentuk huruf) dalam mushaf. Mereka menulis kitab yang panjang lagi sempurna dalam hal ini. (Asy-Syaikh Ahmad Syakir t)

Mereka juga menghafal dari Nabi mereka, Muhammad Shalallahu ‘alaihi wassalam, semua ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Beliau Shalallahu alahi wassalam adalah penyampai (syariat) dari Rabbnya, penjelas syariat-Nya. Beliau Shalallahu alahi wassalam diperintahkan untuk melaksanakan agama-Nya. Setiap ucapan dan keadaan beliau adalah penjelas bagi Al-Quran. Beliau adalah seorang rasul yang ma’shum dan menjadi suri teladan yang baik bagi umatnya. Allah Subhanahu wata’ala menerangkan sifat Beliau Shalallahu alahi wassalam:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 3—4).

Juga firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.”
(An-Nahl: 44)

Juga firman Allah Subhanahu wata’ala:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian.”
(Al-Ahzab: 21)

Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash c menulis segala sesuatu yang dia dengarkan dari Rasulullah Shalallahu alahi wassalam. Orang-orang Quraisy pun melarangnya. Akhirnya, Abdullah bin Amr c mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shalallahu alahi wassalam. Beliau Shalallahu alahi wassalam pun bersabda, “Tulislah! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah terucap dariku kecuali semata-mata kebenaran.”2

Pada haji wada’, Rasulullah Shalallahu alahi wassalam memerintahkan kaum muslimin secara umum untuk menyampaikan dari Beliau Shalallahu alahi wassalam, sebagaimana sabda beliau:

“Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir bisa jadi dia menyampaikan kepada orang lain, namun orang lain tersebut lebih memahami hadits itu daripada dirinya.”3

Demikian pula sabda Beliau Shalallahu alahi wassalam:

“Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi orang yang disampaikan (hadits kepadanya) lebih memahami daripada orang yang mendengar (hadits itu secara langsung).”4

Dari penjelasan ini, kaum muslimin memahami bahwa mereka wajib memelihara segala sesuatu yang datang dari Rasul mereka Shalallahu alahi wassalam. Mereka pun melakukannya serta menunaikan amanah sesuai yang diminta. Mereka meriwayatkan hadits-hadits dari Rasulullah Shalallahu alahi wassalam, baik secara mutawatir dari sisi lafadz dan makna, atau dari sisi makna saja, atau secara masyhur dengan sanad-sanad yang sahih (yang kukuh), yang diistilahkan oleh ulama ahli hadits dengan hadits sahih atau hasan….” (Lihat Al-Ba’its Al-Hatsits, 1/70—71)

Sanad, Kekhususan Umat Ini

Sanad merupakan kekhususan yang mulia yang dimiliki umat ini. Kekhususan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Sanad termasuk bagian agama yang agung kedudukannya. (catatan redaksi : Sanad adalah silsilah (rentetan) para perawi yang menyambungkan kepada Matan. Dan Matan adalah perkataan yang terdapat di akhir Sanad itu. Dengan bahasa lugasnya, Sanad adalah jalur transmisi periwayatan hadits, sedangkan Matan adalah teks atau nash yang terdapat di ujung Sanad itu. Wallahu a’lam.)

Dalam kitab Tarikh Baghdad, al-Hafizh al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dengan sanadnya, pada biografi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Amin al-Bukhari, sampai kepada Abdan, salah seorang murid Abdullah bin al-Mubarak. Beliau t berkata, “Aku mendengar Abdullah bin al-Mubarak berkata:

“Sanad itu menurutku termasuk bagian agama. Kalau bukan karena sanad, semua orang bisa berkata apa pun yang dia kehendaki’.”

Ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak ini termasuk kalimat yang terbaik dan terbagus untuk menunjukkan kedudukan sanad dalam agama.

Al-Hakim Abu Abdillah an-Naisaburi t mengatakan dalam kitabnya, Ma’rifat Ulumul Hadits, setelah menyebutkan ucapan Abdullah bin al-Mubarak di atas, “Kalau bukan karena sanad, upaya para ulama hadits mencarinya, dan ketekunan mereka menghafalnya, akan hilanglah panji-panji Islam. Para pelaku kesyirikan dan kebid’ahan akan semakin kokoh memalsukan hadits-hadits dan memutarbalikkan sanad, karena apabila hadits-hadits Rasulullah Shalallahu alahi wassalam kosong dari sanad, jadilah ia sebagai hadits yang terputus.”

Ketika menafsirkan ayat:

“Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar dan bagi kaummu.” (Az-Zukhruf: 44)

Al-Imam Malik t berkata, “Maknanya adalah ucapan seorang rawi, ‘Ayahku telah menyampaikan kepadaku dari kakekku’.”

Abdullah bin Mubarak juga berkata, “Permisalan seseorang yang mencari urusan agamanya tanpa sanad seperti orang yang memanjat atap tanpa tangga.”

Beliau saw. berkata juga, “Pembeda antara kita dengan kaum itu adalah qawain.”

‘Qawain’ adalah sanad sedangkan ‘kaum itu’ ialah ahlul bid’ah dan yang menyerupai mereka.

Sufyan ats-Tsauri t mengatakan, “Sanad itu senjata orang mukmin. Apabila seorang mukmin tidak memiliki senjata, dengan apa dia melawan musuh?”

Beliau juga berkata, “Sanad itu perhiasan bagi hadits. Barang siapa yang memerhatikannya, ia telah beruntung. (lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, tahqiq Khalil Makmun Syiha 1/28—30)

Wallahu a’lam bish-shawab.

Qatadah berkata, “Kebatilan di sini adalah Iblis. Allah Subhanahu wata’ala yang menurunkan Al-Quran dan kemudian memeliharanya, sehingga Iblis tidak mampu menambahkan kebatilan dan mengurangi kebenaran darinya. (Lihat Tafsir Ad-Durrul Mantsur 5/66)
HR. Al-Imam Ahmad dalam Al-Musnad (2/162) dengan sanad yang sahih. Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya juga meriwayatkan yang semakna dengan hadits ini.
HR. Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya.
HR. Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya.

Flyer Pendaftaran Santri Baru Program Reguler

Flyer Penerimaan Santri Baru Program Takhosus

Tentang Kami

 

Pesantren Tahfizh Al Quran MataQu adalah lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen menghasilkan para penghafal Al Quran dengan menawarkan berbagai program unggulan, diantaranya Santri Al Quran serta Dauroh Al Quran 40 hari.

Selengkapnya...

banner program dauroh al quran

Tagar Konten

Tidak ada Tagar ditemukan.

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Silahkan hubungi kami via Whatsapp atau kirimi kami pesan ke info@pesantrentahfidzmataqu.com

Hubungi via WhatsApp
Close and go back to page